Sanford-Springvale Rotary Club

(207) 651-2142

P. O. Box 1166

Sanford

ME

04073

05 Jan 1995