Daniel P. Roy OD

(207) 324-6281

1110 Main Street

Sanford

ME

04073

01 Mar 1984